20160203 Var är den inkluderande kommunen?

Insänt Lokaltidningen.

Den borgerligt styrda socialnämnden drar nu ner stödet till aktiviteter för funktionsnedsatta. En besparing på 1,5 miljoner på bekostnad av några av de svagaste i samhället. Socialförvaltningen menar att denna besparing initialt kan upplevas som en kvalitetssänkning. Vänsterpartiet menar att det inte är fråga om någon initialt upplevd kvalitetssänkning, utan en faktisk kvalitetssänkning, som på både kort och lång sikt kommer att försvåra den sociala samvaron för alla som är i behov av denna typ av stöd.

De personer som behöver ett tryggt rum för att uppnå den meningsfulla fritid de har rätt till får nu i allt högre utsträckning klara sig själva. Det är inte enskilda föreningars ansvar att säkerställa att människor har ett värdigt liv, det är kommunens ansvar. En kommun kan inte lasta över sitt eget ansvar på andra aktörer och därmed mena att de uppfyllt sitt uppdrag. Att dra ner på stöd för normavvikande utan att lyssna in vare sig allmänhet, yrkesverksamma eller de som drabbas sänder starka signaler om att man bara har rätt till en meningsfull fritid om man kan delta på samma villkor som alla andra.

Det temaarbete som skulle göra Halmstads kommun till ”den inkluderande kommunen” verkar inte ha fört kommunen i avsedd riktning. Den borgerliga politik som förs kan knappast anses sträva efter en inkluderande kommun; tvärtom sätts allt fler individer i beroendeställning gentemot andra människor eller i värsta fall i en situation av isolering. En besparingsåtgärd hinner inte utvärderas innan nästa sätts in och de som kommer i kläm är de som inte kan tala för sig. För oss i Vänsterpartiet är detta inte acceptabelt. Det är dags att sätta stopp för besparingarna och stå upp för en solidarisk välfärd.

Ulrika Östberg (V)
Charlotte Heimer (V)

https://halmstad.lokaltidningen.se/insant-var-ar-den-inkluderande-kommunen-/20160130/insandare/702039773

Kopiera länk