20160427 Studiedagar behövs i förskolan

Debatt HP 27/4

För en vecka sedan (20/4), skulle barn- och ungdomsnämnden i Halmstad ta ställning till att utöka antalet studie- och planeringsdagar för förskola och fritidshem från fyra till åtta dagar per läsår. Detta är en starkt efterfrågad möjlighet från skolledare och deras medarbetare för att på ett bra sätt kunna arbeta med det systematiska kvalitetsarbete som de är ålagda att bedriva. Därför är det av största vikt att detta genomförs och implementeras så fort som möjligt.

I stället för att ta debatten kring ärendet under sammanträdet valde dock femklövern med nämndsordförande Tove Bergman (MP) i spetsen att utan framförhållning och motivering ta bort det från dagordningen, någonting jag starkt ifrågasatte när dagordningen skulle fastställas. Vad femklövern och Josefin Green (M) borde gjort är framföra Moderaternas åsikt i frågan, vilket alltså är ”att tänka i nya banor” och sedan låta nämnden ta ställning till detta. Då hade ärendet kunnat debatteras och ett beslut fattas i frågan. Nu skjuts istället beslutet till framtiden.

Kritiken de framför i debattartikeln (HP 20/4) är enligt underlaget vi har fått inför beslutet ogrundad. I beslutsunderlaget framkommer det att föräldrar meddelas tre månader före en stängningsdag samt att andra förskolor och fritidshem ska erbjuda omsorg för de barn som behöver det under stängning. Det finns därigenom stora möjligheter för föräldrar att lösa omsorgen vid stängningar på olika sätt. Detta minimerar riskerna för en uppdelad ledighet för ensamstående, samt ett dubbelarbete för kvinnor.

Den enda särskilt problematiska aspekten Moderaterna lyfter upp är den om barnperspektivet. En trygg och fast plats för våra barn är viktigt, men för att i det stora hela kunna erbjuda dem en så stimulerande och utvecklande verksamhet som möjligt krävs att personalen får mer gemensam utvecklings- och planeringstid. Denna måste ske på en tidpunkt då det är möjligt för chefen att samla sin personal på samma plats och vid samma tid. Moderaterna anser i artikeln att den utvecklingstiden uppenbarligen inte ska ske under dagen. Frågan blir då: När den ska ske? Ska pedagogerna jobba nattpass där de reflekterar? Eller göra det under en helg efter en redan alltför tuff vecka? För oss är det självklart fullständigt orimligt.

Vänsterpartiet ser det stora behov som finns för möjligheten till fler studie- och planeringsdagar i förskolan och fritidshem och det är viktigt att införa detta så fort som möjligt. Femklöverns ovilja att behandla ärendet kan äventyra att denna otroligt viktiga och avgörande satsning sätts in till hösten. För oss är det självklart: Vi vill stärka utvecklingsarbetet i våra förskolor och fritidshem och genom det främja barnens utveckling positivt. Det är beklagansvärt att Moderaterna inte delar vår och våra skolledares syn i detta.

Daniel Nilsson Brodén (V),

ledamot barn- och ungdomsnämnden i Halmstad

https://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.4920392-studiedagarna-behovs-i-forskolan

Kopiera länk