20160122 Nej till tvångsvård i hemmet

Debatt i Hallandsposten

Nej till tvångsvård i hemmet och nej till ”hem till varje pris” skulle göra äldrevården människovärdig. Påhejade av allianspolitikerna sitter några byråkrater och bläddrar i lagböcker och författningssamlingar för att kunna ha ryggen fri när man nekar en vårdbehövande dess rättmätiga behov. Man överklagar till alla instanser för att få rätt istället för att se till de vårdbehövandes bästa och detta i en av Sveriges rikaste kommuner.

Nämndarbetet i hemvårdsvårdsnämnden har gjorts till en cirkusföreställning av allianspolitikerna, man bordlägger till och med sina egna förslag! Man tar till alla skamgrepp man kan komma på för att kunna lägga ner de värdefulla äldreboendena i kommunens ytterområden. Utredningar presenteras där antalet hemtjänsttimmar är kriteriet om det behövs ett särskilt boende. Ensamhet eller känsla av otrygghet har ingen betydelse vid bedömning av behov. Var är välfärden?

Reino Renkert (V)

https://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.4638333-nej-till-tvangsvard-i-hemmet

Kopiera länk