Prioriterade frågor 2022-2026

Vänsterpartiet vill öka jämlikheten i Halmstad. Nedskärningarna, privatiseringarna och bristen på satsningar i vår gemensamma välfärd måste få ett slut. För det krävs det förändring och politiska beslut. Vi vill skapa framtidshopp för alla invånare. Din trygghet är politikens ansvar. Här kan du läsa mer om våra prioriterade frågor och nedan förklarar vi förslagen ytterligare.

  • Avgiftsfri kollektivtrafik för unga och äldre
  • Jämlik förskola och skola 
  • Inga vinster i välfärden
  • Ett hållbart arbetsliv
  • Bostäder med rimliga hyror 

Avgiftsfri kollektivtrafik för unga och äldre  

Vänsterpartiets mål är avgiftsfri kollektivtrafik. Som ett första steg mot detta vill vi införa fria resor för unga upp till 19 och för alla pensionärer. Att satsa på kollektivtrafiken är både en satsning på klimatet och en jämlikhetsfråga. Förslaget handlar om att öka friheten för fler oavsett ålder och ekonomi samtidigt som det minskar biltrafiken.  

Jämlik förskola och skola 

Jämlikheten i förskola och skola måste öka.  Alla unga ska bli behöriga till gymnasiet. Då behöver vi satsa mer på förskolan och grundskolan. Alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola, oavsett om föräldrarna jobbar eller inte. Att inte lyckas i skolan är en förlust både för individen och för hela samhället. Resurserna behöver framför allt styras till skolor med störst behov. Det ska finnas läxhjälp med utbildad personal och möjlighet till frukost på alla skolor.  

Inga vinster i välfärden 

I Halmstad ska varje skattekrona gå till välfärden. Vänsterpartiet vill avskaffa LOV (lagen om valfrihet) inom äldreomsorgen. LOV gör att privata äldreboenden kan starta upp varsomhelst och närsomhelst utan att kommunen kan påverka.  Det gör att kommunen inte kan planera efter behoven och att skattepengar går till vinstdrivande företag. LOV gör också att stora pengar läggs på att kontrollera verksamheten, dessa behövs i äldreomsorgen.  

Ett hållbart arbetsliv 

Alla som arbetar i Halmstads kommun ska ha ett hållbart arbetsliv. Införandet av heltid som norm inom omsorgen har inte fungerat bra. Personalens inflytande måste öka, minutstyrningen minska och förändringar måste få ta tid. En heltidsnorm som fungerar för alla är viktigt för att öka den ekonomiska tryggheten och minska sjukskrivningarna. Vänsterpartiet vill införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för äldre personal inom tyngre välfärdsyrken där många inte orkar arbeta heltid till pensionen. Yrken som exempelvis undersköterska, städ- och måltidspersonal och personliga assistenter ska från 62 års ålder erbjudas arbetstidsförkortning.  

Bostäder med rimliga hyror 

I Halmstad är bostadsbristen stor och det finns för få bostäder med rimliga hyror. Många familjer i framför allt Halmstads östra stadsdelar är trångbodda. Vänsterpartiet vill ge HFAB i uppgift att bygga mer och till rimliga hyror. Vi vill minska bolagets vinstkrav för att hålla hyrorna nere och satsa på ett hållbart byggande i hela kommunen. Vänsterpartiet säger nej till att sälja ut HFAB:s hyresrätter och till att ombilda till bostadsrätter. Det kan både minska antalet hyresrätter med rimliga hyror och öka bostadssegregationen.

Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?
I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kopiera länk