Äldreomsorg

Vänsterpartiet vill ha en välfärd att lita på hela livet. Detta kräver ekonomiska resurser, en högre grundbemanning i äldreomsorgen och fler tillsvidareanställda. Äldreomsorgen i kommunen ska utgå från den enskildes behov. I Halmstad ska resurserna gå till äldreomsorg, inte till vinster i privata bolag.

En god och jämlik äldreomsorg

Äldre i behov av omsorg har enligt lag rätt till en skälig levnadsnivå. För högre kvalitet och trygghet, vill Vänsterpartiet att Halmstads kommuns äldreomsorg i stället ska utgå från goda levnadsvillkor. Detta är en både frihetsreform och jämlikhetsreform, då fler behov kommer kunna tillgodoses utan att den enskilde behöver betala för det på en privat marknad.

Vänsterpartiet vill ha låga taxor för kommunal verksamhet och vill därför sänka dessa inom hemtjänsten. Detta gynnar framför allt kvinnor som ofta har låga pensioner.

Vänsterpartiet vill ha verklig valfrihet för den äldre. Vi vill att den äldre tillsammans med personalen inom hemtjänsten ska planera hur de individuella insatserna ska se ut och läggas upp, enligt Skönsmo-modellen. Vänsterpartiet vill också ha fler intraprenader där personalen har ansvar för verksamheten.

Alla, oavsett hur gamla vi är, ska känna oss välkomna och bli bemötta på ett positivt sätt i kommunens verksamheter.

 • Utgå från en goda levnadsvillkor i äldreomsorgen
 • Maxtaxa på 100 kronor per timme för hemtjänst
 • Inför Skönsmo-modellen i hemtjänsten
 • Fler intraprenader i äldreomsorgen
 • Öka den interkulturella kompetensen hos personalen
 • Öka kunskapen kring HBTQI hos personalen

Plats på äldreboende utan vinstintresse när du behöver

När du blir gammal ska du i större utsträckning kunna bo kvar i ditt närområde. Det ska finnas möjlighet till kommunala äldreboenden både i stad och på landsbygd.

I Halmstad ska varje skattekrona gå till välfärden. Vänsterpartiet vill avskaffa LOV (lagen om valfrihet) inom äldreomsorgen. LOV gör att privata äldreboenden kan starta upp varsomhelst och närsomhelst utan att kommunen kan påverka. Det gör att kommunen inte kan planera efter behoven och att skattepengar går till vinstdrivande företag. LOV gör också att stora pengar läggs på att kontroll.

Idag får inte alla som behöver plats på ett äldreboende. I stället hänvisas många alltför länge till hemtjänst och anhöriga får ta ett stort ansvar

Idag vårdar många, framför allt kvinnor, sina anhöriga, dessa behöver större stöd.

 • Avskaffa LOV (lagen om valfrihet)
 • Fler kommunala äldreboenden runt om i kommunen
 • Känslan av otrygghet ska räcka som kriterium till plats på äldreboende
 • Äldreboende speciellt inriktat på psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar
 • Öka tillgången till rehabilitering och god och säker hemsjukvård på kommunens äldreboenden
 • Utöka avlösningen för anhöriga till 30 timmar per månad
 • Utveckla anhörigstödet


Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?

I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kommunpolitiskt program 2023-2026

Kopiera länk