Arbete och vuxenutbildning

Alla människor har rätt till ett arbete och egen försörjning. Det innebär en lön som går att leva på och rimliga arbetsvillkor. I Halmstad ska alla invånare, oavsett bakgrund, kön eller funktionalitet, ha möjlighet till ett livslångt lärande.

 

Arbete för alla

Det ska finnas tillräckligt stöd för att komma in på arbetsmarknaden eller komma vidare till studier. Det innebär bland annat satsningar på studie- och yrkesvägledning från grundskola till vuxenutbildning. Kommunen ska också använda upphandling som ett verktyg för att fler ska komma i arbete.

Att ha haft ett sommarjobb under skoltiden gör det lättare att få ett jobb som vuxen. Genom samarbete med det lokala näringslivet kan fler sommarjobb skapas.

För Vänsterpartiet är det också viktigt att de kommuninvånare som får sin inkomst av ekonomiskt bistånd får ett kvalificerat stöd för att ha möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden eller påbörja studier.

För dem av oss som av olika anledning inte kan arbeta på den vanliga arbetsmarknaden ska det finnas en välutvecklad kommunal daglig sysselsättning. Vänsterpartiet vill också höja habiliteringsersättning eftersom den är för låg idag.

 • Enklare väg till utbildning eller arbete
 • Unga arbetslösa inom 30 dagar ska erbjudas sysselsättning eller studier
 • Använd upphandling som verktyg för att få fler i arbete
 • Stärk kommunens kompetens att matcha sökande till praktik-, trainees- och lärlingsplatser
 • Utöka antalet sommarjobb
 • Daglig verksamhet i kommunal regi
 • Höj habiliteringsersättningen

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildningen ska ske i offentlig regi utan vinstintresse och utökas med fler studieplatser. Utbildningen ska vara av hög kvalitet och erbjuda utbildningar framför allt inom bristyrken.

SFI behöver förstärkas och ännu mer anpassas efter den enskildes behov. Vänsterpartiet vill utveckla yrkes-SFI för att fler ska kunna komma ut på arbetsmarknaden snabbare.

 • Vuxenutbildning utan vinstintresse och med fler platser
 • Anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare
 • Anpassa SFI efter den enskilde och utveckla yrkes-SFI

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Personalen är kommunens viktigaste resurs. Halmstads kommun ska vara en förebild som arbetsgivare. Genom att erbjuda hållbara arbetsvillkor, en god arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling och en rättvis löneutveckling skapas förutsättningar för en verksamhet där personal trivs och stannar kvar.

Heltid är idag norm för anställning men det kräver hållbara arbetsvillkor för personalen för att vara möjlig. Kommunen har hittills misslyckats med detta. Det är arbetsgivarens ansvar att förändra detta. I detta arbete måste personalen och de fackliga organisationerna ha ett mycket större inflytande än vad som hittills skett.

Kommunen styrs och organiseras alldeles för mycket som ett privat företag. År av privatiseringar har också gjort att en stor kontrollapparat av all verksamhet skapats. Vänsterpartiet vill istället ha en tillitsbaserad styrning som bygger på att personalen på golvet har verklig möjlighet att påverka och vara med och besluta över viktiga frågor.

 • Stärk möjligheten till vidare och utbildning och kompetensutveckling utan löneavdrag
 • Inför generationsväxlingsprogram
 • Heltid som norm med hållbara arbetsvillkor utifrån personalens behov
 • Stärk de anställdas inflytande och styrning av arbetsvillkor
 • Avskaffa bemanningsföretag inom kommunal verksamhet
 • Öka personalens inflytande över det egna arbetet, exempelvis genom fler intraprenader.

Arbetstidsförkortning

Vänsterpartiet vill införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för äldre personal inom tyngre välfärdsyrken där många inte orkar arbeta heltid till pensionen. Yrken som exempelvis undersköterska, städ- och måltidspersonal och personliga assistenter ska från 62 års ålder erbjudas arbetstidsförkortning. Detta ska påbörjas under mandatperioden. Vänsterpartiet vill dessutom införa en kommunal fond för försök med olika typer av arbetstidsinnovationer där olika verksamheter kan söka medel.

 • Arbetstidsförkortning för äldre inom vissa tyngre välfärdsyrken
 • Inrätta en kommunal fond för arbetstidsinnovationer

En kommunal lönepolitik för ökad jämlikhet och jämställdhet

Vänsterpartiet vill minska löneskillnaderna i kommunen och höja lönerna för dem som tjänar minst. Det är inte rimligt att höga chefer har bättre löneutveckling än övriga medarbetare. Vi vill att kommunen arbetar strategiskt för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män och för att komma till rätta med oskäliga löneskillnader.

 • Minska löneskillnaderna
 • Inför en jämställdhetspott för att höja lägstalönerna


Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?

I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kommunpolitiskt program 2023-2026

Kopiera länk