Bostads- och samhällsplanering

Samhällsplanering och bostäder är avgörande för att skapa ett hållbart och jämlikt tryggt samhälle. Vänsterpartiet vill ha ett Halmstad där alla har en bostad utifrån behov och där samhällsplaneringen utgår från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Så är det inte idag. Marknaden har fått styra. Halmstad är en segregerad kommun. Bostadsbrist och trångboddhet drabbar många av våra invånare. Många år av otillräcklig planering från de borgerliga leder till brist på exempelvis skollokaler och leder till dyra och kortsiktiga lösningar.

Bostadsbrist och bostadssegregation

Att ha en egen bostad är en mänsklig rättighet. Hur och var vi bor är en viktig jämlikhetsfaktor. Det råder sedan länge brist på bostäder för i princip alla grupper utan högre inkomst eller kapital. Bristen på bostäder leder till trångboddhet och i värsta fall till hemlöshet.

Vänsterpartiet vill göra det möjligt för många fler att välja var de ska bo. Det innebär att kommunen måste planera för många fler bostäder. Vi behöver framför allt bygga fler hyresrätter av olika storlek och typ runt om i hela kommunen. Detta för att dessa har flest råd med. Det är framför allt vår plånbok som avgör var i kommunen vi kan bo. Målet för byggandet av bostäder ska därför också vara att bostadssegregationen ska brytas. På många håll i kommunen kan det förtätas för att få fram fler bostäder, dock inte våra östra stadsdelar som är tättbebyggda redan idag . Bygg bort bostadsbristen och trångboddheten

 • Bryt bostadssegregationen
 • Bygg fler mindre och större hyresrätter, till exempel ettor och femmor
 • Inför en kommunal bostadsförmedling
 • Prioritera hyresrätter i Halmstads västra delar och i orterna
 • Förtäta inte på Öster

HFAB

HFAB är kommunens viktigaste redskap för att driva en offensiv och jämlik bostadspolitik. Bolaget är en garant för en minskad bostadssegregation och fler bostäder för alla. Kommunen styra genom tydliga ägardirektiv.

 • Sänk avkastningskravet i HFAB och gör inga övriga uttag ur bolaget
 • Ge HFAB i uppgift att bygga mer och till rimliga hyror
 • Ingen utförsäljning av allmännyttan
 • Låt HFAB upprätta en bygg- och renoveringssektion
 • Ge HFAB i uppgift att prova alternativa boendeformer, tex kollektivhus

Kommunal markpolitik

Vänsterpartiet vill ha en annan markpolitik än den rådande i Halmstads kommun som bidrar till en överhettad bostadsmarknad. Kommunen ska aktivt arbeta för ett hållbart byggande.

 • Öka det kommunala inköpet av mark
 • Upplåt kommunal mark för bostäder med tomträtt
 • Sänkta tomträttsavgälder
 • Ställ krav på privata exploatörer att bygga till lägre hyror
 • Ställ krav på att privata hyresvärdar upplåter bostäder för sociala behov till kommunen
 • Bygg fler flerfamiljshus i trä

Goda och trygga utemiljöer

Att känna sig trygg får oss att må bra.  Framför allt kvinnor känner sig otrygga när de rör sig ensamma utomhus. Det är därför viktigt att våra utemiljöer underhålls och är upplysta. Ett förebyggande arbete är grundläggande för trygghet i det offentliga rummet.

Tillgången till grön- och naturområden ser väldigt olika ut i vår kommun beroende på var vi bor. När nya bostadsområden byggs är det viktigt att prioritera parker och grönytor, och att naturområden bevaras i stor utsträckning. De senaste åren har de borgerliga partierna minskat antalet lekplatser. I vissa mindre orter finns nu ingen kommunal lekplats alls.

 • Kommunens utemiljöer ska underhållas och hållas upplysta
 • Låt invånarna vara med och påverka våra utemiljöer genom trygghetsvandringar
 • Grönområdena i östra Halmstads stadsdelar får inte minska
 • Antalet lekplatser ska öka


Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?

I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kommunpolitiskt program 2023-2026

Kopiera länk