Förskola och skola

Vårdnadshavare och barn ska kunna lita på att den närmsta skolan ger en god och likvärdig utbildning, oavsett var i kommunen vi bor. Det kompensatoriska uppdraget måste förstärkas, resurser tillföras och marknadsskolan avskaffas.

En jämlik förskola för alla

Förskolan är grunden till en god skolgång och påverkar positivt barns lärande och utveckling. Störst positiv påverkan har förskolan på barn vars vårdnadshavare har kort utbildning. Förskolan i Halmstad ska ha tillräckliga resurser och personalen rättvisa förutsättningar. För att kunna leva upp till en jämlik förskola krävs högre personaltäthet och mindre barngrupper, samtidigt som barns och föräldrars rätt till förskola förstärks för ökad jämlikhet.

 • Följ Skolverkets rekommenderade nivåer för grupper i förskolan (6–12 barn per avdelning för de yngsta och 9–15 för de äldsta)
 • Rätt till 30 timmars förskola för alla barn, oavsett om vårdnadshavarna har arbete eller inte
 • Mer flexibla öppettider i förskolan så att de är mer anpassade efter dagens arbetsmarknad
 • Avgiftsfri förskola för barn i hushåll med inkomst under 25 000 kr
 • Återöppna en centralt belägen öppen förskola
 • Stärk modersmålsstödet i förskolan

En jämlik skola i hela kommunen

På grund av bostadssegregationen i Halmstad, det fria skolvalet och otillräckliga resurser under lång tid varierar skolornas förutsättningar. Det finns en tydlig skolsegregation. Antalet icke-behöriga elever till gymnasiet ökar. Detta är inte okej och drabbar framför allt arbetarklassens barn.

Vänsterpartiet vill ha en jämlik skola för alla. Vi vill satsa mer resurser på grundskolan och se över hur kommunen fördelar resurserna för att den kommunala skolan ska vara likvärdig. Tidiga insatser och personal efter behov är nyckeln till jämlika möjligheter.

En bra språkförståelse på modersmålet är en förutsättning för lärande och gör det lättare att lära sig nya språk.

Eleverna i Halmstads kommun ska också i så stor utsträckning det är möjligt kunna gå i en skola nära hemmet. Samtidigt kan skolorganisationen till viss del främja integration.

 • Jämlik fördelning av resurser till skolor
 • Fokus på tidiga insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd
 • Läxhjälp med utbildade lärare på samtliga skolor
 • Stärk rätten till studiehandledning på modersmålet
 • Se över de geografiska skolområdena för att öka integrationen
 • Fler kommunala skolor med olika profiler

Fritids – en pedagogisk verksamhet

Fritidshemmet ska vara en meningsfull pedagogisk verksamhet med rätt förutsättningar att möta barn i alla åldrar.

 • Mindre gruppstorlekar på fritids
 • Ökade resurser till fritids

Gymnasieskolan – steget ut i vuxenlivet

Halmstad ska erbjuda en stor variation av gymnasieprogram med hög kvalitet och med tillräckliga resurser. Kommunen står inför en stor brist av olika yrkesgrupper.  Vänsterpartiet vill därför göra särskilda satsningar för att få fler att välja ett yrkesprogram. Studie- och yrkesvägledningen behöver också utvecklas. Vi vill att en blivande kommunal gymnasieskola etableras på högskoleområdet.

 • Anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare
 • Erbjud körkort på fler gymnasieutbildningar
 • Stärk studie- och yrkesvägledningen i både grundskola och gymnasium
 • Bygg en gymnasieskola på högskoleområdet
 • Påbörja förberedelser en fjärde och eventuell femte gymnasieskola i god tid

Elevhälsa och arbetsmiljö

Vänsterpartiet vill sätta elevhälsan och arbetsmiljön i centrum. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Elevhälsoteamen måste ges tillräckliga resurser och arbetsmiljön i förskola och skola förbättras. Alla elever har rätt att känna sig trygga oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. För ökade jämlika villkor för barn och unga har Vänsterpartiet flera förslag.

 • En jämlik elevhälsa i hela kommunen
 • Öka kunskapen om rehabilitering i skolornas elevhälsoteam
 • Inför kostnadsfri frukost i grundskolan och frukost till självkostnadspris i gymnasieskolan
 • Inför avgiftsfria mensskydd för unga

Feminism och andra viktiga perspektiv i förskola och skola

Olika förväntningar och krav ställs på barn och unga beroende på kön. För att motverka detta är arbetet med genuspedagogik och normkritik viktigt i skolan.

Halmstad är en kommun med invånare med olika bakgrund, etnicitet och religion. Därför är bland annat det interkulturella perspektivet och arbetet med antidiskriminering viktigt.

 • Utveckla arbetet med genuspedagogik och normkritik i förskola och skola
 • Intensifiera jämställdhetsarbetet på gymnasiet för att bryta snedrekryteringen till olka gymnasieprogram
 • Feministiskt självförsvar på högstadiet och gymnasiet
 • Öka den interkulturella kompetensen i skola och förskola

Utveckla demokratin i skolan

Många unga upplever att de inte kan påverka vare sig skolan, samhället eller sin egen livssituation. Vänsterpartiet vill därför öka elevinflytandet och demokratin i skolan.

 • Inför en demokratipeng för elevråden på högstadiet och gymnasiet
 • Elevrådsrepresentanter på gymnasiet ska ha rätt att delta på Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens möten

 

Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?
I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kommunpolitiskt program 2023-2026

Kopiera länk