Kultur, idrott och föreningsliv

Kommunen ska ta ett större ansvar för att tillgodose alla Halmstads invånares behov och efterfrågan av ett brett och varierat kultur-, idrotts- och föreningsliv. Kommunen ska utveckla sitt arbete med att öka demokratin i kommunen. Den kommunala verksamheten inom kultur och idrott ska inte ske i bolagsform med krav på vinster. Barn och unga ska prioriteras.

Ett jämlikt kultur- och föreningsliv

Kulturen spelar en avgörande roll för demokratin. Kulturen är inte vara på en marknad. Vänsterpartiets kulturpolitik utgår från allas rätt till kultur på jämlika villkor, oavsett vem vi är, var vi bor i kommunen och hur våra livsvillkor ser ut.

Vänsterpartiet är motståndare till att kulturhuset i Folkparken rivs. Idag saknas det lokaler för det lokala kultur- och föreningslivet i Halmstad.

Möjligheten att besöka det kommunala Mjellby konstmuseum ska inte vara inte vara ekonomisk fråga.

Folkbildningen är viktig för det livslånga lärandet, den lokala demokratin och kulturen. Möjligheten och tillgången till lärande hela livet är dessutom viktig för en jämlik utbildning och folkhälsa.

 • Större geografisk spridning av kulturella verksamheter
 • Den kommunala verksamheten inom kultur och idrott ska inte ske i bolagsform med vinstintresse
 • Fria studierum för alla på stadsbiblioteket
 • Nolltaxa för kommunens lokaler för föreningar och annan icke-kommersiell verksamhet
 • Ta tillbaka Teatern till Kulturnämnden
 • Fler lokaler för kultur och föreningsliv
 • Utescen i centrala Halmstad
 • Avgiftsfritt på Mjellby konstmuseum
 • Ge studieförbunden bättre ekonomiska förutsättningar

Utveckla den kommunala demokratin

Det finns ett tydligt samband mellan klass och valdeltagande. Unga och utrikesfödda röstar också i mindre grad. Människors känsla av delaktighet i samhället påverkar om vi röstar. Därför är det viktigt kommunen arbetar för att fler har möjlighet att påverka kommunala beslut och verksamheter. De politiskt valda ska vara nära de invånare de företräder, både rent fysiskt och i levnadsvillkor.

Det offentliga rummet, som gator och torg, måste vara tillgängligt för de som vill uttrycka sina åsikter och bilda opinion, oavsett ekonomi. Det är en fråga om demokrati.

 • Ett långsiktigt arbete för att öka valdeltagandet
 • Sänk arvodena till heltidspolitiker
 • Inför öppna nämndsmöten
 • Ge ersättare i kommunala nämnder rätt att göra anteckningar protokollet
 • Se över villkoren för fritidspolitiker så att fler kan tänka sig att ta politiska uppdrag
 • Sänk avgiften för att anordna möten mm i det offentliga rummet

En inkluderande och tillgänglig kulturskola

Vänsterpartiet vill satsa på Kulturskolan. Alla barn ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga och sitt intresse inom olika kulturformer som bland annat musik, drama och konst oavsett ekonomiska förutsättningar, funktionalitet och var vi bor i kommunen.

 • Sänk/avskaffa taxorna i Kulturskolan
 • Öka resurserna till Kulturskolan för att kunna stärka tillgängligheten i hela kommunen
 • Inför El Sístema i en underrepresenterad stadsdel

Mötesplatser för unga i hela kommunen

Det behövs fler mötesplatser för unga. Mötesplatserna ska finnas runt om i kommunen och ha tillräckligt med personal och generösa öppettider, oavsett om de är kommunalt- eller föreningsdrivna. Det ska inte bero på frivilliga krafter om en ort eller stadsdel har en mötesplats eller inte.

 • Fler mötesplatser för unga
 • Utökade resurser för att kunna ha öppet mötesplatserna mer

Stärk bibliotekens ställning

Biblioteken är viktiga mötesplatser för kommunens invånare. Biblioteken har ett stort ansvar för att utveckla demokratin och för invånarnas behov av information, kultur, kunskap och kommunikation. Vänsterpartiet är motståndare till de neddragningar och nedläggningar av folkbibliotek som tidigare gjorts. Vi vill istället se fler folkbibliotek med generösa öppettider.

 • Biblioteken i hela kommunen ska ha generösa öppettider
 • Fler och meröppna bibliotek runt om i kommunen

Medborgarservice och Skolan mitt i byn

Vänsterpartiet menar att fler medborgarservice-kontor behöver inrättas i kommunen. Precis som på Andersberg är vårt förslag att servicekontoren samordnas med kommundels-biblioteken.

Skolan mitt i byn är en viktig verksamhet som utgår från Andersbergsskolan och som arbetar för att öka jämlikheten i hela stadsdelen. Verksamheten är viktig för att bland annat få ut fler unga i föreningslivet och för att fler unga och vuxna ska få möjlighet till arbete. Vänsterpartiet vill sprida verksamheten till fler områden i kommunen.

 • Permanenta medborgarservice på Vallås
 • Medborgarservice i Getinge och Oskarström
 • Ökat och långsiktigt stöd till Skolan mitt i byn

Föreningsliv för alla

Föreningslivet inom kultur och idrott i vår kommun är stort och aktivt med deltagare i alla åldrar. För att föreningslivet ska överleva och utvecklas är det av viktigt att bevara och utöka de kommunala föreningsstöden, både inom idrott och kultur.

 • Bevara och utöka de kommunala föreningsstöden
 • Ökat stöd till föreningar som arbetar med ungdomar och personer med funktionsnedsättning

Rörelse för alla i hela kommunen

För att Halmstad även i fortsättningen ska kunna vara den idrottskommun som vi är idag, är det viktigt att vi satsar på underhåll av våra idrottsplatser och fortsätter utbyggnaden av idrottshallar.

Idag finns ett antal kommunala utegym, och ett mindre antal spontanidrottsplatser, i våra orter och bostadsområden. Dessa bidrar, precis som andra avgiftsfria fritidsaktiviteter, till en mer jämlik folkhälsa.

Bad och simkunnighet får inte vara en klassfråga. Det ska inte vara Vårdnadshavarnas ekonomi ska avgöra om familjen kan besöka badhuset.

Både bredd- och elitidrotten behövs, men Vänsterpartiet menar att kommunens uppgift är att särskilt värna om breddidrotten. Det ska vara jämlika förutsättningar för alla.

 • Fler idrottshallar i kommunen
 • Fler utegym och spontanidrottsplatser
 • Behåll våra utebad avgiftsfria
 • Inför avgiftsfritt för barn och unga på Arenabadet
 • Utebad i östra Halmstad

Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?
I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kommunpolitiskt program 2023-2026

Kopiera länk