Miljö och klimat

Halmstad liksom resten av världen befinner sig i ett klimatnödläge. Vänsterpartiet föreslår därför en rad åtgärder för att minska Halmstads negativa klimatpåverkan, samtidigt som de ökar jämlikheten. Att ställa om från ett fossilberoende och resursslösande samhälle till ett hållbart och cirkulärt samhälle kräver stora förändringar. Kommunens roll är att vara drivande i omställningen och skapa förutsättningar för kommuninvånare och företag att göra gröna val.

En hållbar syn på ägande

Halmstads kommun ska vara drivande i en omställning när det gäller sitt eget ägande. Kommunen ska placera och investera hållbart. Utvecklingen ska gå mot en minskad materiell konsumtion och för ett hållbart Halmstad. En del av detta är att ställa om till ett cirkulärt samhälle där vi delar mer på produkter vi använder sällan.

 • Kommunen ska placera och investera hållbart
 • Utveckla en kommunal utlåningsverksamhet för exempelvis stegar, skruvdragare och extrastolar

Maten – en miljöutmaning

Kommunen ska fortsätta sitt arbete för att ska minska sin negativa klimatpåverkan. Andelen vegetarisk mat i kommunens verksamheter ska fortsätta öka. Genom olika åtgärder ska matsvinnet bli mindre.

 • Andelen vegetarisk mat i kommunala verksamheter ska öka
 • Det ska vara möjligt att välja vegansk mat i all kommunal verksamhet
 • Gynna lokal och ekologisk matproduktion vid upphandling
 • Överbliven mat ska kunna köpas av kommunens personal eller skänkas till välgörenhet

En grön energiförsörjning

Halmstads kommun ska vara föregångare i en omställning till en hållbar energiförsörjning och energibesparing. HFAB OCH HEM ska bidra till att Halmstads kommun enbart använder hållbar energi.

 • Solpaneler på kommunala byggnader och HFAB:s fastigheter
 • Energibesparing som faktor vid markanvisningar och bygglov
 • Genom upphandling och samarbete ska kommunen gynna satsningar på innovativ miljöteknik från näringslivet

Klimatanpassning

Minskade fossila utsläpp är en avgörande del i en klimatomställning men klimatförändringarna är redan här. Översvämningar och höjda vattennivåer är redan idag vardag i Halmstad. Kommunen måste anpassa sig efter detta.

 • Anpassa Halmstad till höjda vattennivåer
 • Undvik att bygga i utsatta lägen
 • Anpassa kommunens välfärdsverksamheter, framför allt för äldre, för värmeböljor
 • Höjd beredskap för att begränsa skadeverkningar för människor, byggnader och infrastruktur
 • Inrätta en klimatanpassningsfond

Skog och våtmarker

Halmstad kommun äger mycket skog. Hur denna skog sköts är viktigt för klimatet, den biologiska mångfalden och kommuninvånarnas och besökarnas rekreation. Vänsterpartiet anser att denna skötsel måste förbättras. Att återställa utdikade våtmarker är en bra åtgärd för både klimat och biologisk mångfald.

 • Nya riktlinjer för skötsel av kommunens skog
 • Återställning av våtmarker

Vatten

Halmstad har dricksvatten av hög kvalitet. De senaste årens minskade nederbördsmängd har dock gjort grundvattennivåerna låga samtidigt som befolkningen ökar. Halmstads kommun måste säkra tillgången på dricksvatten och vidta åtgärder för att minska den totala konsumtionen.

 • Utveckla användandet av tekniskt vatten för både företag och privatpersoner
 • Inför progressiva dricksvattenavgifter för att motverka slöseri och lyxkonsumtion

Minska privatbilismen

Bilismen står för en stor andel av klimatutsläppen i kommunen. I Halmstads mest centrala delar konkurrerar bilar, bussar, cyklister, lastbilar och fotgängare om våra gemensamma ytor och privatbilismen är mycket ytkrävande. För många, framförallt på landsbygden, är personbilen ett alternativ som inte går att välja bort. I Halmstad ska det vara lätt att göra gröna val och därför är det kommunens ansvar att skapa förutsättningar för detta.

 • Inför miljözoner i centrala Halmstad
 • Gynna anropsstyrd kollektivtrafik och samåkningspooler på landsbygden
 • Satsa på bilparkeringar i stadens ytterområden där man lätt kan byta till buss eller cykel.
 • Öka tillgången till hållbara drivmedel, bland annat laddstolpar
 • Ge bussarna företräde i trafiken och bygg bussfiler i områden med mycket trafik
 • Minska parkeringsnormen
 • Utbyggt och förbättrat gång- och cykelvägnät i hela kommunen
 • Trygga cykelparkeringar
 • Kommunens fordonsflotta ska vara klimatneutral
 • Inga bilar som tjänsteförmån för höga chefer
 • Inrätta en kommunal fordonspool

Öka det kollektiva resandet för alla

Vänsterpartiets mål är avgiftsfri kollektivtrafik. Att satsa på kollektivtrafiken är inte bara ett sätt att minska klimatutsläppen. Det är även en viktig jämlikhetsfråga.

Ett sätt att motverka bostads-och skolsegregationen och ge alla unga möjligheter till en aktiv fritid är avgiftsfri kollektivtrafik för unga. Tillsammans med en utbyggd kollektivtrafik på landsbygden kan vanan att åka kollektivt minska behovet av personbil senare i livet. Tillgången på avgiftsfri kollektivtrafik för äldre har de senaste åren försämrats. Detta vill Vänsterpartiet förändra. För ökad rättvisa vill Vänsterpartiet vill också göra det mer förmånligt för fler att ta bussen istället för bilen.

 • Avgiftsfri kollektivtrafik för unga upp till 19 år och alla pensionärer
 • Inför en taxezon i hela kommunen
 • Inför ett högkostnadsskydd i kollektivtrafiken
 • Samma regler och taxor för färdtjänst som övrig kollektivtrafik

Gods och transporter

Om Halmstad på riktigt vill vara ekologiskt hållbar kan vi inte ha en kommunal flygplats.

Vänsterpartiet vill satsa på järnvägen. Tåget är en viktig del av klimatomställningen.

Vänsterpartiet vill att Halmstad hamn ska vara ledande i Sverige inom klimatomställning och hållbarhet.

 • Avveckla det kommersiella flyget och bygg en ny grön stadsdel i stället
 • Utred möjligheten att flytta det samhällsnyttiga och militära flyget
 • Bevara och utveckla HNJ- och Markarydsbanan.
 • På sikt anlägga tågstationer i Trönninge och Getinge
 • Halmstad hamn ska vara ledande inom klimatomställning och hållbarhet

Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?
I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kommunpolitiskt program 2023-2026

Kopiera länk