Trygghet och tillgänglighet

I Halmstads kommun ska alla människor ha rätt att leva ett värdigt liv, fritt från fattigdom. Socialtjänsten måste ha tillräckliga resurser och personalen rättvisa förutsättningar. I kontakt med socialtjänsten är man i en utsatt situation. Alla ska bemötas utifrån sina individuella behov. Rättssäkerheten måste därför fungera. Socialtjänsten i Halmstad ska vara fri från privat vinstintresse. Däremot är vi positiva till alternativa driftsformer.

Alla personer, oavsett funktionalitet, ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Det innebär att samhället måste undanröja de hinder som finns. LSS-insatserna behöver vara mer likvärdiga. När staten sviker ska kommunen ta ansvar för att LSS upprätthålls.

Försörjningsstödet

Vänsterpartiet vill se över försörjningsstödet, så kallat ekonomiskt bistånd. Exempelvis högtider kan vara en pressad situation för många familjer. I Halmstad ska ingen vara beroende av välgörenhet.

 • Se över försörjningsstödet så att det anpassas efter de verkliga behoven

Öppenvård

Halmstads kommun har sedan länge haft öppenvårdsinsatser för missbruk. De satsningarna som gjorts på lättillgänglig öppenvård och med ett förebyggande behöver utökas.

 • Ökade satsningar på öppenvården

Barn och unga

Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och barnperspektivet ska genomsyra socialtjänstens arbete. Verksamheten för barn och unga ska vara förebyggande och uppsökande med tillräckliga resurser och långsiktiga satsningar. Samverkan är viktigt.

 • Lättillgängligt stöd för barn och familjer
 • Tillräckliga och långsiktiga resurser till arbetet med utsatta barn
 • Utveckla arbetet med unga som riskerar eller är i kriminalitet

Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är en av de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Våldet drabbar även barn som befinner sig i utsatta uppväxtmiljöer. En del lever dessutom under hedersrelaterat våld eller förtryck.

 • Öka resurserna till Kriscentrum
 • Utveckla Huskurage
 • Kvinnojouren i Halmstad ska garanteras tillräckliga och långsiktiga resurser
 • All personal ska ha kunskap om våld i nära relation.

Allas rätt till tak över huvudet

I Halmstad ska ingen behöva vara hemlös. Många av de som är hemlösa står mycket långt från bostadsmarknaden. Det är kommunens ansvar att ge människor tak över huvudet. Detta ansvar kan inte lämnas över till civilsamhället.

 • I Halmstad ska inga barnfamiljer vräkas
 • Inför Bostad först i Halmstads kommun
 • Ökade resurser för verksamhet för hemlösa

Kommunalt anställda gode män

Att vara god man eller förvaltare är idag ett lekmannauppdrag och det är svårt att få frivilliga till detta. Vänsterpartiet vill att Halmstads kommun anställer gode män och förvaltare som ett komplement.

 • Anställ kommunala gode män

Ledsagning

Alla människor, oavsett funktionalitet, har rätt att leva fria och självständiga liv. Den som är i behov av ledsagning ska kunna påverka denna i större utsträckning. Idag arbetar kommunens ledsagare på uppdrag, vilket varken är pensionsgrundande eller ger någon anställningstrygghet.

 • Inför ledsagning utan bistånd inom LSS
 • Generösare bedömning inom SOL
 • Återinför anställning för ledsagare

Fritidsverksamhet

Alla har rätt till en trygg, rolig och utvecklande fritidsverksamhet på sina egna premisser. Tidigare års besparingar har lett till att Fritidsverksamheten i Socialförvaltningens regi har avvecklats.

 • Återinför fritidsverksamheten

Vill du veta mer om vår politik för ett tryggare Halmstad?
I vårt kommunpolitiska program för mandatperioden 2023-2026 kan du läsa om våra förslag för hur Halmstads kommun ska kunna bli mer rättvis och jämlik kommun att bo, arbeta i och besöka.

Kommunpolitiskt program 2023-2026

Kopiera länk