sida

”Vänsterpartiets yttrande över nya översiktsplanen”

Yttrande över ny Översiktsplan

2013-04-13 Vänsterpartiet Halmstad

 

Övergripande synpunkter:

Strukturen med stråk är bra. Men man måste värna möjligheterna till kollektivtrafik mellan stråken eller de s k centrumnoderna.

Bostadsbristen och en ej tillräcklig utbyggnad av bostäder behöver uttryckas tydligare. Halmstad har en överhettad bostadsmarknad där efterfrågan är mycket större än tillgången på bostäder.  Vi kan genom en tydligare genomgång av befintliga större bostadsområden föreslå fler möjliga förtätningar i form av seniorbostäder.

Behovet av att motverka segregationen behöver understrykas. Framförallt gäller detta stråket Väster – Söndrum… det är i detta stråk vi kan bygga fler bostäder på höjden. Det är inte på Öster vi behöver förtäta med ”effektiv markanvändning”.  Här behövs vid nybyggnation av bostäder fler områden med småhus och gröna stråk t ex vid Larsfrid. Möjligheten att använda tomträtt för att få ner lånebehovet vid köp av egnahem ökar möjligheten för fler att välja bostadsområde och bostadsform.

Strandskyddet skall hållas på största möjliga nivå i hela kommunen. Avsnitten om LIS och lägre strandskydd t ex i Tylösand bör strykas.

Översiktsplanen bör generellt belysas ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta kan t ex gälla ett ökat folkliv i bostadsområden genom fler bostäder i centrumnoderna. Det kan också betyda ett undvikande av smala gång- och cykeltunnlar.

DEL A

Avsnitt 1 Fingerstruktur – att bygga i stråk

Områden för fritidsbebyggelse.  Vi bör inte likställa fritidsbostäder och permanentboende i planen. Vi menar att vi i Halmstad mycket väl kan komma att få en efterfrågan eller behov av områden för fritidsbebyggelse. Det vore bra om planen visade på områden där kolonistugor (utan krav som på permanentbostäder) och kolonilotter vore möjliga att placera. Förmodligen kommer behoven av sådana områden att öka och vi kommer i Halmstad i så fall att kunna erbjuda små och trevliga fritidsmiljöer med lägre kostnader för kommuninvånarna. Det kommer att göra våra fritidsmiljöer (t ex utmed havet) mer attraktiva och tillgängliga för fler. Kolonilotter kan läggas i befintliga bostadsområden som ej har sådana idag och platser för kolonistugor utmed havet och sjöar i inlandet eller i närheten av vattendragen.

 

Avsnitt 2 Halmstad som regionalt centrum

För att bli ett attraktivt regionalt centra behöver vi kommunikationer till och från och inom kommunen som är enkla lättillgängliga och med låga taxor. De mest attraktiva orterna är de som är lätta att ta sig till och från. I texterna omnämns inte Simlångsdalen – Ljungby – Växjö som ett stråk av intresse för oss och omvärlden, det bör läggas till.

Halmstads flygplats har en osäker framtid. Flygplatsen bör avvecklas så snart som möjligt av såväl miljö- som ekonomiska skäl. Kommunen bör arbeta för att få snabbtåg till huvudstaden i framtiden. Detta skulle ersätta flyget tillsammans med pendling med tåg eller buss till Ängelholms flygplats. Därför bör man i översiktsplanen planera för en framtida utveckling där hela det stora flygplatsområdet blir ett område som kan användas till boende och verksamheter på andra sätt än befintliga områden och planeras på ett betydligt modernare sätt. Flygplatsen är idag ett stort miljöproblem för boende i närheten.

 

Avsnitt 3 En god livsmiljö

Här kan tydligare skrivas om hur segregationen ska motverkas, se kommentar ovan.

I behovet av en god livsmiljö ingår att det finns lättillgänglig kommersiell och offentlig service i närheten av bostäderna.  Om dagligvaruhandel ej finns nära blir livsmiljön mindre attraktiv.

I ett antal av de nuvarande centra som finns i bostadsområden är den kommersiella servicen på utdöende.  I t ex områden som Vallås, Fyllinge och Oskarström byggdes bostadsområdena utanför centrat vilket nu gjort att de upplevs som mindre trygga och säkra för ingen rör sig där på kvällar och nätter.  Vi föreslår en undersökning av möjligheten att bygga bostäder i befintliga centra för att öka tryggheten och göra området mer attraktivt även för t ex dagligvaruhandel.

Samtidigt måste handeln i områden som Flygstaden och Eurostop styras om till mer sällanköpshandel och mindre dagligvaruhandel så att det åter blir attraktivt för dagligvaruhandel att etablera sig i bostadsområdena.

Det finns behov av att förtäta med seniorbostäder i befintliga områden.  Många äldre vill bo kvar i sitt område men bostadsmarknaden gör inte detta möjligt idag. En undersökning av möjligheterna att skapa sådant nytt  boende i befintliga områden för äldre bör göras. Då kan större lägenheter och villor frigöras så att nya barnfamiljer kan flytta in i befintliga områden och samtidigt ge underlag för fortsatt offentlig verksamhet i förskolor och skolor i området.

Skolor och förskolor skall inte i högre grad samlokaliseras med vartannat.  Det är mycket tveksamt generellt sett att samordna lokaler för skola och förskola. Barnens behov är speciella och de behöver egna och mindre miljöer med särskilda hänsyn till säkerhet, trygghet och överblickbarhet för personalen.

 

Avsnitt 4 Ett starkt och varierat näringsliv

Öpl ska tydligare markera att logistikföretagen och den bidragande lastbilstrafiken skall så långt det är möjligt lokaliseras och köras utanför staden och stadskärnan. Detta är väsenligt för en god livsmiljö i hela Halmstad.

Förbudszonen för farligt gods omfattar inte områdena Vallås, Fyllinge, Kärleken, Sofieberg, Snöstorp och Brogård.  Den bör innefatta dessa områden (förutom buffertzonen vid E6).

Befintliga handelsområden Eurostop och Flygstaden bör ha en inriktning mot mer skrymmande handel och sällanköpshandel och mindre dagligvaruhandel så att nya etableringar sker i bostadsområdena, i stadskärnan eller i de områden som kallas centrumnoder i öpl.

 

Avsnitt 5 Natur- och kulturmiljövärden

Tylösand och Simlångsdalen ska inte ha begränsat strandskydd, se ovan

Utredning av områden med låg strålning bör förordas i öpl.

 

Avsnitt 6 Effektivt och hållbart transportsystem

Här bör tydligare markeras att det bör finnas tvärförbindelser mellan t ex centrumnoderna. Man kan också tänka sig två ringlinjer  markerade som särskilda stomlinjer. En mellan utvecklingsorterna/centrumnoderna och en mellan de större bostadsområdena inne i staden.

En konkurrenskraftig kollektivtrafik måste också ha en låg taxa som gör det billigare att åka buss jämfört med bil. Under planperioden skall en 0-taxa införas.

Det är väsentligt att stomlinjerna går till utvecklingsorterna så att vi också har en attraktiv kollektivtrafik till alla områden utmed stråken. Det skall vara möjligt att bo i utvecklingsorterna utan att ha bil.  I dag bidrar de boende i ytterområdena och utvecklingsorterna till mycket biltrafik in till stadskärnan. Vidare bör zonindelningen avskaffas så att hela kommunen är en zon- en taxa.

Det vore bra med fler bussgator i området Väster-Tylösand

Flygplatsen, se ovan avsnitt 2

Avsnitt om hamnled och reservat för vägar och bro bör strykas ur planen. Om vi gör detta kan området söder och hamnen planeras på annat sätt fram till 2030. Vi tvingas då också göra andra saker och planera för ett annat Halmstad där bil- och lastbilstrafik blir minimerad i stadskärnan. Då kan vi också få en god livsmiljö i staden.

Under avsnitt 6 borde ingå  olika möjliga lösningar av den s k Södra Infarten till Hamnen samt redovisning av etapperna.  Här  bör också visas tydligare hur barriärerna mellan bostäder och hav kan byggas bort eller minimeras.

Avsnitt 7 Ett robust samhälle i ett förändrat klimat

Vi behöver utreda var och hur ett framtida reningsverk ska lokaliseras. Risken för översvämningar gör det angeläget före 2030.

I detta avsnitt borde skrivas om behovet av mer konkreta utredningar vad gäller  åtgärder mot översvämningsrisker som behöver göras.

Avsnitt 8  Tekniska system i ett hållbart samhälle

Vindkraftplanen bör revideras utifrån förändrade förutsättningar. Några områden utmed E6 borde vara möjliga för mindre vindkraftverk.

Avsnitt 9 Risker och störningar

Avsnitt 10 Miljökvalitetsnormer för luft och vatten.

Utomhusluften i centrala Halmstad ligger inom riskzonen. Dessa områden (Viktoriagatan bl a) borde nämnas och behovet av minskad biltrafik understrykas.

DEL B

Här kan också markeras två ringlinjer för kollektivtrafiken.

 Avsnitt Övergripande transportsystem:

En utvecklad och attraktiv kollektivtrafik kräver en låg taxa där hela Halmstad en är zon.

Avsnittet Stråket längs Norra Kusten:

Problem med kollektivtrafik Harplinge – Kustvägen kan lösas med ringlinje och pendlingsnod vid Kustvägen.

Avsnitt Simlångsdalen:

Seniorbostäder skulle med fördel kunna placeras i närheten av centrat och det äldreboende som redan finns (synpunkt från Boende i Simlångsdalen). Centrat där är splittrat av väg 25. Utredning bör göras hur centrat kan bli mer sammanhållet samt behovet av en planskild korsning.

Avsnitt Stråket längs södra kusten:

Här bör uppmärksammas barriärer mellan Fyllinge/Snöstorp och havet. Det finns behov av möjligheter att kommer över/under järnvägen och en GC-väg. Lämplig plats är där Brukshundsklubben tidigare låg vilket ger en möjlighet att följa Fyllån ut till havet. Detta skulle också främja promenadmöjligheter för boende på Vallås och Andersberg/Linehed.

Avsnitt Staden-Halmstad

Fler centrumnoder behövs på väster, lämpligen vid Bäckagårdskrysset. Centrumnoden på Andersberg bör ligga i nuvarande centra, Grönevångstorg. Centrumnod Slottsmöllan är inte rimlig, bör istället vara på Kärleken så att där finns förutsättning för handel m m. Viss service finns i Furet/Frennarp och riskerar försvinna om handel läggs vid Slottsmöllan.

Förtätning med bostäder bör ske i de centra som finns på Vallås och Fyllinge för att få dem trygga. I övrigt bör samtliga större bostadsområden gås igenom för att undersöka möjligheten till ytterligare – mindre – förtätning med bostäder, lämpligen för seniorer nära de platser där handel finns/bör finnas.

Den s k Hamnleden bör strykas ur planen samt ny bro över Nissan liksom hänvisningar till en fortsättning på Södra Infarten över Nissan. En GC-bro bör dock byggas mellan Söder och Stationsparken.

Larsfrid bör inte utses som plats för transportintensiv verksamhet eftersom området ska göras om till ett mer attraktivt stråk mellan Öster och havet. Lastbilstrafik som inte måste till hamnen skall koncentreras till områden utanför staden. Detta skall gälla såväl för öster som för väster.

S Infarten bör utredas på nytt för att undersöka  vad som kan göras för att utveckla befintliga vägar ner till hamnen samt för att minska barriärerna mellan Öster och havet.

Biltrafiken i centrum behöver utredas. Redan idag behövs åtgärder för att minska trafiken på Viktoriagatan. En undersökning av vad t ex  en enkelriktning av Viktoriagatan och åtgärder för att få trafiken på Wrangelsleden istället bör göras.

 

Avsnitt stråk Väster – Söndrum – Sandhamn Tylösand Frösakull:

Den nuvarande  fördjupade översiktsplanen bör ändras så att befintliga områden för möjlig utbyggnad av golfbanor görs om till möjliga framtida bostadsområden.

Det är i detta område som är viktigast att förtäta men också här betydligt mer möjligt att bygga på höjden, eller mer ”effektiv markanvändning” . Detta område tål fler högre hus där det är möjligt att bygga, vilket kan göra det möjligt för fler att bo med lägre kostnader. Detta är angeläget för att minska segregationen i Halmstad. På omvänt sätt bör bebyggelse på Öster göras mindre kompakt och grönare.

Överhuvudtaget bör förtätningar i bostadsbebyggelsen i första hand ske på väster och i form av hyresbostäder, detta nämns i planen men vikten av att det sker på väster i första hand tas inte upp.

 

Avsnitt stråk Sydost – Nyhem….

I detta avsnitt skall skrivningar om effektiv markanvändning på öster strykas. Istället bör nybyggnation i detta stråk bestå av småhus för att få en mer blandad bebyggelse. Avsnittet om S Infarten bör strykas, istället bör möjligheten att utveckla befintligt vägnät utredas.

Avsnitt Vindkraft:

Nuvarande vindkraftsplan bör revideras utifrån förändrade förutsättningar. Några områden utmed E6 borde kunna vara lämpliga och ev för mindre verk än de som numera verkar vara praxis (över 150 m).

För Vänsterpartiet Halmstad

Mariann Norell

Kopiera länk