sida

Ett Halmstad som fungerar för alla

Ett Halmstad som fungerar för alla

I Halmstad ska alla ha rätt att leva ett självständigt liv fritt från fattigdom. Alla, oavsett bakgrund, kön eller funktionalitet ska kunna leva fungerande liv. och bli bemötta på likvärdigt sätt. I Halmstad ska ingen vara beroende av välgörenhet. Det kräver en politik för jämlikhet.

• Inga vinster i Socialnämndens verksamhet
• Utöka resurserna till socialtjänsten
• Se över försörjningsstödet
• Öka resurserna till Öppenvården
• Mer resurser till nattcafé för hemlösa
• Fri ledsagning inom LSS
• Återställ fritidsverksamheten
• Samma taxor för färdtjänst som för övrig kollektivtrafik

Trygghet för alla

I Halmstad ska alla känna sig trygga, både i och utanför hemmet. Alla som bor i kommunen ska känna att Halmstad är deras hem.

• Öka resurserna till Kriscentrum för våld i nära relationer
• Feministiskt självförsvar i högstadiet och på gymnasiet
• Kommunens utemiljöer ska underhållas och hållas upplysta
• Behåll det kommunala ansvaret för ensamkommande unga

Kultur, demokrati och föreningsliv

I ett demokratiskt välfärdssamhälle ska alla ha möjlighet att utrycka sig och utöva sina intressen på jämlika villkor, oavsett förutsättningar. För Vänsterpartiet innebär det att kultur- och idrott samt det lokala föreningslivet ska ges tillräckliga resurser och möjligheter att verka. Det innebär också att den lokala demokratin ska utvecklas och att politiken ska vara nära människorna. I Halmstad ska alla känna att de kan påverka sina liv och kommunens verksamhet.

• Sänk arvodena för heltidspolitiker
• Öka medborgarinflytandet
• Inför Medborgarservice i Oskarsström, på Vallås och i Getinge
• Sänk ansökningsavgiften för att anordna möten mm i det offentliga rummet
• Inför en demokratipeng för elevråden på högstadiet och gymnasiet
• Nolltaxa i kommunens lokaler för föreningar och annan ickekomersiell verksamhet
• Ta tillbaka Teatern till Kulturnämnden
• Bevara Kulturhuset i Folkparken
• Stärk bibliotekens ställning – inga neddragningar av bibliotekens verksamhet.
• Fler och meröppna bibliotek

Kopiera länk