sida

Motion om ändrad parkeringsnorm

2013-02-12

Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Motion om ändrad parkeringsnorm

Enligt den av fullmäktige antagna transportplanen skall Halmstads parkeringsnorm ses över. Detta är angeläget eftersom byggkostnaderna idag gör hyror och boendekostnader i nybyggnation alltför höga och kommunen bör göra allt som är möjligt för att sänka dem så att våra kommuninvånare har faktiska möjligheter att flytta in även i nybyggda bostäder. Ändrade P-normer börjar nu användas i fler kommuner, bland annat i Malmö.

Det är också angeläget att skapa en norm som inte uppmuntrar bilinnehav/bilåkande av miljöskäl. Bilägare bör betala de faktiska kostnaderna för parkeringsplats själva. Som normen idag är konstruerad blir kostnaden för parkeringsplatser, särskilt när garage byggs under fastigheten, uppdelad på hela fastigheten och de som använder parkeringarna får dem delvis subventionerade av andra hyresgäster. Det finns möjlighet utifrån Plan- och Bygglagen att sätta normen lägre än vad vi har i Halmstad. Det finns också möjlighet att ge exploatörer villkor om lägre norm mot att parkeringsplatser betalas fullt ut av de som använder dem. Detta förfarande skulle också gynna bilpooler där de som använder bilarna blir de som betalar och parkeringskostnaderna blir lägre eftersom många användare kan vara med och dela på kostnaderna. Hyresgäster som ej har bil/kör bil slipper att betala dessa kostnader. Fastighetsägare som har bilpooler som ett erbjudande är också möjligt att stimulera. En ändrad P-norm bör dock utformas så att antalet handikapplatser enligt nuvarande P-norm inte blir färre.

Undertecknad yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

-Att parkeringsnormen för Halmstads kommun ändras enligt ovan.

Mariann Norell

Vänsterpartiet Halmstad

Kopiera länk