Motion om handlingsplan vid våld i nära relationer

Datum 2011-10-27

Kommunfullmäktige

Halmstads kommun

Motion om handlingsplan vid våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Enligt Polismyndigheten i Sverige är våld i nära relationer ett brott där offer och förövare har eller har haft ett förhållande, har gemen-samma barn eller är släkt. Brottet kan innehålla våld av fysisk, psykisk eller sexuell art. Den här motionen handlar om personer i yrkesverksam ålder. Det som brukar uppmärksammas mest är det våld kvinnor utsätts för. Statistik visar att 2010 anmäldes 12 285 fall av inomhus-misshandel i nära relationer riktat mot kvinnor över 18 år. Våldsutövaren var en närstående i 20 000 av de 27 000 misshandelsfall mot kvinnor som polisanmäldes 2007 och i nio fall av tio var den närstående en man. I medeltal dör 30 kvinnor årligen på grund av fysiskt våld och av dessa dödas cirka 17 kvinnor av en man som de har eller tidigare haft en nära relation till.

Mäns våld mot kvinnor leder till stora kostnader för samhället när det gäller sjukskrivnings-, arbetslöshets- och missbruksproblematik.

Hälsan påverkas negativt av att ständigt leva i skräck och osäkerhet, samt med skam- och skuldkänslor. Vanliga besvär kan vara viktförändringar, magbesvär, sömnproblem eller depression. Problem med värk kan vara orsakat av långvarig stress i en våldsrelation.

Våldsutsatta kvinnor är ofta sjukskrivna och känner behov av mer professionell hjälp för att komma vidare i livet.

Ungefär en procent, eller 25 000, av de förvärvsarbetande kvinnorna i Sverige fick minst en gång under en tolvmånadsperiod utstå fysiskt våld från sin nuvarande eller tidigare manlige partner.

Eftersom Halmstads kommun år en stor arbetsgivare måste vi ta ett större ansvar för våra anställda oavsett kön. Både de som utsätts för våld och de personer som utövar våld. För det tjänar vi på i längden med mindre sjukskrivningar, lägre arbetslöshet, färre personer som behöver hjälp från socialtjänsten i ärenden kopplade till våld i nära relationer och dessutom har vi ett medmänskligt ansvar.

 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar,

Att skapa en handlingsplan för våld i nära relationer för kommunens anställda

Att handlingsplanen innehåller hjälpinsatser och åtgärder för våldsutsatta personer

Att handlingsplanen innehåll utbildningsplaner för att hålla kommunen uppdaterad om kunskapen inom våld i nära relationer.

 

Halmstad den 27 oktober 2011

 

Maria Johansson

Vänsterpartiet Halmstad

 

Kopiera länk