sida

Transportplan(V).

Transportplanen (V)

Det är ett gediget arbete som ligger bakom den transportplan vi nu ska besluta om.  Och prioriteringar av Gång Cykel och Kollektivtrafik är mycket välkommen. Det är glädjande att så många partier nu kan ställa sig bakom denna satsning.

Men – man måste ändå fråga sig hur helhjärtad denna satsning är när man väljer att bibehålla ett alternativ med ytterligare en bro över Nissan för biltrafiken.  Vi blir också i vänsterpartiet bekymrade över den försämrade turtätheten och de höjda taxorna i kollektivtrafiken.  De visar för Halmstadborna att alliansen säger ett men menar annat.  Ett helhjärtat alternativ är ingen bro för bilar, bättre turtäthet, lägre taxor utan zonindelning.

Ett annat bättre alternativ är en ny GC-bro mellan Söder och Tullkammarkajen, där vi planerar för fler bostäder,ev med bussfil. Vi behöver inte heller en ny bro för bilar vid Slottsmöllan, där nuvarande bro kan göras om till GC-bro.

Vi menar i vänsterpartiet att vi nu har kommit till vägs ände vad gäller flygplatsen, vi kan inte fortsätta finansiera den via taxor i andra bolag. Bättre att planera för en avveckling, det finns goda möjligheter till bra pendling till andra flygplatser.

Södra Infarten innebär i förslaget att vi riskerar att öka barriärerna mellan Öster och havet. Vi menar att annan sträckning bör utredas där barriärerna som orsakas av bil, lastbil och tågtrafik minskar istället för ökar. T ex kan annan sträckning från nuvarande avfart vid Eurostop med tunnlar vid några ställen vara bättre alternativ.

Mariann Norell

Vänsterpartiet Halmstad

Vänsterpartiet lägger följande yrkanden:

Transportplan yrkanden (V):

2012-03- 27

Yrkanden åtgärder kollektivtrafik:

”Linjer motsvarande stomlinjerna med en turtäthet på minst två turer per timma under högtrafik införs till Oskarström, Simlångsdalen, Kvibille/Getinge (via Holm)”.

Rubriken delstrategier:

”Generellt skall satsningar göras på turtäthet och lägre taxor för att stimulera en övergång från bil- till kollektivtrafik. Zonindelningen tas bort, samma taxor ska gälla för hela Halmstad.”

”Utred möjlighet till bussfiler på väster.”

Yrkanden Flygplatsen:

”Planera för en avveckling av Halmstad Flygplats i takt med att järnvägsförbindelserna förbättras  och underlätta för resenärer att välja andra näraliggande flygplatser vid behov av flygresor. Planera för effektiv pendling till andra flygplatser.”

Yrkanden vad gäller förbindelse över Nissan:

” Alla planer på och hänvisningar till ny förbindelse över Nissan söder om Slottsbron alternativt en ny gata på Söder inklusive bro över Nissan tas bort. ”

”En ny GC-bro utreds, eventuellt med bussfil, mellan Söder och Tullkammarkajen”

” Ny bro vid Slottsmöllan stryks i planen, befintlig bro görs om till GC-bro”.

Yrkanden vad gäller biltrafik:

”En översyn görs av biltrafik vid grundskolorna, möjligheten till särskild avlämningsplats med trafiksäker och trygg väg till skolan utreds.”

Yrkanden vad gäller Södra Infarten:

”I stället för det som i Transportplanen kallas ”Södra Infarten” ska en förbindelse utredas för lastbilstrafik mellan E6:an och hamnen som inte ökar barriärerna för aktiv transport mellan de östra bostadsområdena och havet. I stället skall barriärerna för fotgängare och cyklister minska inkluderande barriäreffekter av såväl bil, lastbil och tågtrafik. Stor hänsyn ska tas till jämställdhetsperspektivet där kvinnans trygghetsupplevelse är central.”

Yrkanden vad gäller barriärutredning:

”Utredningen om barriärer på Öster skall även omfatta barriärer mellan Fyllinge och havet.”

Kopiera länk