sida

Vänsterpartiet presenterar budget för jämlikhet

En budget för jämlikhet
I det borgerliga förslaget till planeringsdirektiv staplas de fina orden på varandra. Man talar om jämlikhet, jämställdhet och inkludering. Social- ekologisk- och ekonomisk hållbarhet upprepas gång på gång. Samtidigt presenterar man också i sitt förslag en politik som går tvärtemot de fina orden.

”För Vänsterpartiet är jämlikhet, jämställdhet och inkludering inte bara fina ord. För oss innebär det en förpliktelse att också omsätta ord till handling. Detta försöker vi göra i vårt förslag till planeringsdirektiv med budget.”, säger Tania Bengtsson, gruppledare.

Minskade besparingar
I Alliansens budget ger man med ena handen och tar med den andra. Medan man ger vissa ramförstärkningar har man samtidigt stora besparingar på nämnderna. För en kommun som har som mål att vara socialt hållbar är inte dessa besparingarna rimliga. Det kommer slå mot dem som behöver välfärden bäst. Det är inte socialt hållbart. Dessutom slår de mot den personal som håller upp välfärden. Det rimmar illa med kommunen som attraktiv arbetsgivare. Detta särskilt som kommunen står inför stora rekryteringsbehov.

”I en av Sveriges rikaste kommuner har vi råd att satsa på välfärden. De borgerliga nedskärningarna slår hårdast mot de som behöver välfärden mest. Det är tvärt emot den sociala hållbarhet man säger sig vilja uppnå.”, säger Tania Bengtsson, gruppledare.

Vänsterpartiet minskar besparingarna i Barn- och ungdomsnämnden (22, 8 miljoner), Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden (10 miljoner), Hemvårdsnämnden (11,3 miljoner), Teknik och fritidsnämnden (2 miljoner) och Socialnämnden (13 miljoner). De effektiviseringar som kvarstår ska inte drabba verksamheten på golvet. Kulturnämnden får ett ramtillskott på 1 miljon.

Ökad jämlikhet
Förutom minskade besparingar gör Vänsterpartiet ett antal satsningar för ökad jämlikhet och stärkt välfärd. Bland dessa satsningar finns mer pengar till fritids, sänkta taxor i kulturskolan och satsningar på ungas och personer med funktionsvariationers fritid. Utöver detta satsar vi på lägre avgifter för barn och unga på Arenabadet. Att satsa kommunalt på ungas fritid är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet, särskilt efter att M+KD budgeten med neddragningar inom detta område röstats igenom i Sveriges riksdag.

– Satsning på minskade grupper fritids 4 miljoner
– Sänkta taxor i kulturskolan 1 miljon
– Ungas fritid/lovaktiviteter 2 miljoner
– Minskade avgifter bad för barn 2 miljoner
– Fritidsverksamhet funktionsvariationer 1 miljon

”Alla unga ska ha rätt till en aktiv fritid. Din möjlighet till att gå till badhuset eller att delta i kulturskolans verksamhet ska inte avgöras av tjockleken på dina föräldrars plånbok”, säger Daniel Nilsson Brodén, ledamot i Kommunfullmäktige.

Klimat
Vänsterpartiet vill se en klimatomställning av Halmstad. Det innebär att vi satsar på kollektivtrafiken och föreslår avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar. Denna satsning handlar både om ökad jämlikhet och ekologisk hållbarhet. Vi vill avveckla flygplatsen och ersätta den med en ny grön stadsdel, minska omfattningen av Södra infarten drastiskt och bygga en gång- och cykelbro över Nissan istället för två bilbroar. Vi föreslår också ökade investeringsmedel för klimatanpassningar och solvärmelösningar. Vänsterpartiet vill att kommunen tar fram en samordnad klimatpolicy för att nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030 och att kommunen från och med nästa år tar fram en klimatbudget.

– Solvärmelösningar kommunala byggnader 5 miljoner
– Avgiftsfri kollektivtrafik unga upp till 19 år 10 miljoner

”Klimatet kan inte vänta. Det är dags att ställa om Halmstad till en ekologiskt hållbar kommun. Istället för att satsa på dyra vägprojekt, en flygplats som går minus och två nya bilbroar över Nissan väljer vi att på riktigt påbörja omställningen av Halmstads kommun.”, säger Daniel Nilsson Brodén, ledamot i Kommunfullmäktige.

Bostad
Att ha tak över huvudet är en mänsklig rättighet. Vänsterpartiet vill att kommunen tar ett samlat ansvar för att avskaffa hemlösheten och att kommunstyrelsen samordnar detta arbete. Vänsterpartiet satsar en miljon extra på Nattcafé för hemlösa för att de ska kunna ha öppet varje natt hela året.

”Det är en skam att det i en rik kommun som Halmstad finns människor som saknar bostad. Det är politikens ansvar att se till att ingen behöver sova utomhus.”, säger Tania Bengtsson, gruppledare.

Bostadspolitiken är ett av Vänsterpartiets prioriterade områden i planeringsdirektivet. Vänsterpartiet vill att kommunen agerar så att fler halmstadsbor ska ha valfrihet på bostadsmarknaden och så att bostadssegregationen bryts. Det kräver en snabbare byggtakt, att HFAB får mer mark att bygga på och att kommunen ställer krav på lägre hyror vid en del nybyggnation. Genom att bygga hyresrätter i västra delen av staden och i orterna kan också fler välja var de vill bo. Även inflyttningen till kommunen kräver en storsatsning på fler bostäder av olika upplåtelseform. Vi menar också att kommunen måste bygga mer hållbart genom att exempelvis bygga i trä.

Vänsterpartiet säger nej till att kommunen plockar ut närmare 25 miljoner ur HFAB till kommunen. Det är inte HFAB:s hyresgästers uppgift att finansiera kommunens verksamhet. De pengarna skulle exempelvis kunna användas till sänkta hyror eller renoveringar.

– Nattcafé för hemlösa, förstärkning 1 miljon
– Ökad utbyggnadstakt HFAB 400 nya bostäder årligen istället för 200.

Finansiering
Vänsterpartiet finansierar våra minskade besparingar och våra satsningar genom att ta av Halmstads besparingar och tidigare års överskott. På sikt tror vi att det kommer krävas en skattehöjning om minst 50 öre för att kunna finansiera välfärden. Om den budget som röstades igenom i veckan i riksdagen slår igenom, och om denna ekonomiska politik med stora skattesänkningar och fler bidrag till de rika fortsätter råda, ser vi med stor oro på framtiden för Halmstad som en socialt hållbar kommun.

– Resultatutjämningsfonden 40 miljoner
– Tidigare års överskott täcker resten av underskottet

Läs om alla Vänsterpartiets förslag:

Yrkanden från Vänsterpartiet – planeringsdirektiv 2019

Kopiera länk